-- Zavřít okno --

Psí školka Dogpark Obchodní podmínky ze dne 3. listopadu 2013

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem Psí školky a hotelu Dogpark (dále jen „Psí školka“) je obchodní společnost Dogpark.cz, s.r.o., se sídlem Žábova 387, 149 00 Praha 4, IČO: 020 84 261 (dále jen „Provozovatel“).

1.2. Psí školka a hotel je umístěna na adrese Za Potokem 464, 252 63 Roztoky u Prahy

1.3. Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi Provozovatelem a registrovanými zájemci o pobyt psa v Psí školce a hotelu (dále jen „Zákazník“).

2. Registrace Zákazníka

2.1. Před prvním pobytem psa v Psí školce/hotelu je třeba provést registraci Zákazníka na webové stránce www.dogpark.cz.

2.2. Zákazník na webové stránce vyplní registrační formulář, ve kterém uvede údaje o sobě a o psovi a vysloví souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Zároveň získá přístupová práva do rezervačního systému. K dokončení registrace je nutno, aby Zákazník při první návštěvě Psí školky/hotelu vytištěný registrační formulář a tyto Obchodní podmínky vlastnoručně podepsal. Provozovatel má právo ověřit Zákazníkem uvedené údaje z jeho průkazu totožnosti.

2.3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek. Tuto změnu oznámí Zákazníkovi sdělením na jeho e-mailovou adresu případně při jeho příští návštěvě Psí školky.

2.4. Vyplnění registračního formuláře je možno provést s pomocí personálu Psí školky i při první návštěvě Psí školky.

3. Rezervace pobytu

3.1. Zákazník si rezervuje pobyt prostřednictvím rezervačního systému na webové stránce www.dogpark.cz nejpozději 24 hodin před požadovaným příchodem psa do Psí školky nebo hotelu.

3.2. Později je rezervaci možno provést pouze telefonicky na telefonním čísle 606 502 502. V takovém případě si Provozovatel vyhrazuje právo provedení rezervace z kapacitních důvodů odmítnout.

4. Převzetí psa

4.1. Před prvním pobytem psa v Psí školce nebo hotelu je nutno absolvovat nejprve 1 až 2 kratší zkušební návštěvy psa v Psí školce, aby si pes za přítomnosti Zákazníka zvykl na nové prostředí.

4.2. Provozovatel převezme psa od Zákazníka v areálu Psí školky.

4.3. Pes musí být ošetřen antiparazitárním přípravkem či vybaven antiparazitárním obojkem.

4.4. Zákazník je povinen při registraci potvrdit, že pes byl řádně očkován. Tzn. že pes je pravidelně očkován proti vzteklině, infekční hepatitis, parainfluenze a leptospiróze. Pokud pes nebyl řádně očkován, nebude přijat do školky nebo hotelu. V případě že Zákazník uvede lživým souhlasem Provozovatele v omyl a neočkovaný pes způsobí újmu zaměstnanci školky nebo jiným psům, jdou všechny vzniklé náklady spojené s touto škodou, na vrub Zákazníka. U psů starších než 10 let si Provozovatel vyhrazuje právo požadovat osvědčení veterináře o zdravotním stavu psa.

4.5. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nepřijmout psa zejména z důvodu, že jeví známky nemoci či zvýšené agresivity, napadení vnitřními nebo vnějšími parazity či je nadměrně znečištěn. Provozovatel také nemusí přijmout psa v případě, že Zákazník uvedl při registraci nepravdivé údaje.

4.6. Hárající feny nejsou do školky nebo hotelu přijímány. Pokud fena začne hárat v průběhu pobytu, bude dočasně umístěna mimo dosah ostatních psů. A Provozovatel ihned informuje Zákazníka, ten je povinen si hárající fenu neprodleně z hotelu vyzvednout. Pokud tak zákazník neučiní, účtuje si provozovatel extra příplatek 100% ceny za každý den pobytu.

5. Pobyt psa

5.1. Psi pobývají pod dozorem personálu společně v areálu Psí školky/hotelu, kde si společně hrají.

5.2. Zákazník bere na vědomí, že při pobytu může dojít ke zranění psa některým jiným psem, k odřeninám či jiným poškozením. Provozovatel učiní veškerá opatření, aby bylo toto riziko minimalizováno.

5.3. Psi jsou v Dogparku 24 hodin ve společné smečce, odděleni jsou jen v případě jídla, nadstandartního odpočinku a v nezbytných situacích pro případ, že svým chováním ohrožují ostatní psy nebo personál hotelu - v takovém případě Provozovatel informuje Zákazníka a ten je povinen si psa neprodleně vyzvednout. Pokud tak zákazník neučiní, účtuje si provozovatel extra příplatek 100% ceny za každý den pobytu.

5.4. Psí školka je otevřena každý den od 7. do 19. hodiny. Pes může být po předchozí domluvě do školky umístěn kdykoliv v této době. Vyzvednutí musí být do 19. hodiny. Psí hotel je otevřen pro pejsky nonstop a pes může být přijat do hotelu po předchozí domluvě kdykoli mezi 7. a 19. hodinou. Psa do školky i hotelu je nutné předem objednat a to buď telefonicky, emailem nebo přes rezervační formulář na webu www.dogpark.cz. Pokud přijede pes neohlášen, vyhrazuje si Provozovatel právo psa do školky/hotelu nepřijmout.

5.5. Zákazník je povinen vyzvednout psa ze školky v předem dohodnutém termínu. V opačném případě je povinen bezodkladně Provozovateli sdělit termín náhradní. Provozovatel si může účtovat poplatek za pozdní vyzvednutí psa ze školky/hotelu. Za pozdní vyzvednutí ze školky je poplatek 200Kč. Pokud si majitel nevyzvedne psa do 21 hodiny, zůstává pes v hotelu a Zákazníkovi bude navíc účtován den v hotelu.

5.6. Zákazník dává výslovný souhlas s pořizováním fotografií a obrazových a zvukových záznamů z pobytu psa v Psí školce a jejich zveřejňování za účelem propagace Psí školky/hotelu.

5.7. Zákazník je povinen vyzvednout si psa z hotelu v předem dohodnutém termínu. V opačném případě je povinen nejméně 24 hodin před dohodnutým termínem oznámit změnu a nahlásit provozovateli termín nový. Pokud tak zákazník neučiní, může si provozovatel účtovat extra příplatek 100% ceny za každý den pobytu.

5.8. Zákazník je povinen uvést kontaktní informace nejlépe telefon I email pro případ nutného spojení a to buď na sebe, nebo na osobu, která je oprávněna jednat jeho jménem. Pokud zákazník nebude k zastižení po dobu delší než 12 hodin, vyhrazuje si provozovatel řešit danou situaci dle svého nejlepšího úmyslu a za dané dny účtovat extra příplatek 100% ceny za každý den pobytu.

5.9. Provozovatel si vyhrazuje nárok na předčasné ukončení pobytu psa v hotelu nebo ve školce a to z bezpečnostních důvodů. V takovém případě je majitel povinen si psa neodkladně vyzvednout, nebo zajistit jeho vyzvednutí náhradní osobou. Pokud si psa majitel nebude schopen vyzvednout, má provozovatel právo zajistit psovi náhradní ubytování a to na náklady majitele psa.

6. Cena za pobyt

6.1. Za pobyt v Psím hotelu je účtováno vstupné, a to za každých započatých 24 hodin od převzetí psa (1 vstup = maximálně 24 hodin).

6.2. Vstupné činí 480,- Kč za jeden vstup, případně 440,- Kč při pobytu v hotelu nad 7 dní, případně 400,- Kč při pobytu psa nad 14 dní.

6.3. Za pobyt v Psí školce je účtováno vstupné a to za každý den od 7 do 19 hodiny, nezávisle na tom, v kolik hodin byl pes do školky umístěn. Vstupné činí 350,- Kč za jeden den, případně 320,- Kč při koupi permanentky na 10 vstupů, případně 290,- Kč při koupi permanentky na 20 vstupů.

6.4. Vstupné je ideální uhradit za celou dobu pobytu při vyzvedávání psa z Psí školky/hotelu.

6.5. V případě, že Zákazník trval na placení předem a pobyt trval déle, než bylo zaplaceno, je třeba uhradit rozdíl při vyzvednutí psa z Psí školky.

6.6. Vstupné zahrnuje pobyt v Psí školce/hotelu, základní péči a dozor, pojištění psa, úklid, podávání Zákazníkem předaného jídla a případné podávání Zákazníkem předaných léků.

6.7. Vstupné nezahrnuje jídlo.

6.8. Příplatky jsou účtovány za jídlo, pokud ho pes nemá s sebou. Příplatek je účtován při převzetí psa. Příplatek činí 50 Kč/den.

7. Veterinární péče

7.1. Provozovatel je povinen zajistit v případě potřeby nutnou veterinární péči v Provozovatelem vybraném zařízení dle typu a rozsahu nemoci či zranění. Účelně vynaložené náklady na tuto péči budou uhrazeny Zákazníkem při vyzvednutí psa, pokud nebyly způsobeny vinou Provozovatele.

7.2. Účelně vynaložené náklady na veterinární péči vzniklé zaviněním Provozovatele hradí Provozovatel.

8. Odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu

8.1. Zákazník je povinen uhradit Provozovateli veškerou škodu vzniklou v důsledku porušení těchto Obchodních podmínek – např. v důsledku nakažení ostatních psů nemocí či parazity, v důsledku nepravdivých či neúplných údajů o zdravotním stavu psa.

8.2. Zákazník je odpovědný za škodu, kterou způsobí jeho pes jinému psovi. Provozovatel je povinen poskytnou zraněnému psovi veterinární péči v nutném rozsahu. Náklady na veterinární péči hradí majitel psa, který škodu způsobil.

8.3. Provozovatel hradí Zákazníkovi způsobenou škodu, ale není povinen hradit Zákazníkovi či třetí osobě jakoukoli nemajetkovou újmu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto Obchodní podmínky a práva a povinnosti v nich neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

-- Zavřít okno --